عدم بکارگیری اتباع غیر مجاز

طبق نامه صادره از اداره کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
بکارگیری اتباع غیرمجاز مشمول جریمه خواهد بود.
اطلاعات تکمیلی و جریمه در نامه ضمیمه قید شده است.